Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

 

logo 1 střed.kraje

Podpora z fondu hejtmanky Středočeského kraje:

 

Příspěvek na projekt "S Domečkem karnevalovým krokem do všech základních škol (pořádání karnevalů na ZŠ)"

 

Rimini Itálie pro účely fotbalu

        

Děkujeme

 

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Reportáže z konaných akcí

Projektový den - Výlety do minulosti za mistry světa a dalšími vynikajícími šachisty 30.11.2018

Projektový den - Výlety do minulosti za mistry světa a dalšími vynikajícími šachisty 30.11.2018aa

Máme za sebou první z plánovaných 4 - 5 projektových dnů šachistů, který byl uspořádán v rámci Šablony II. Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi. Pořádali ho děti z šachových kroužků. Tento projektový den jsme uspořádali v bývalém kulturním domě, nyní Školícím středisku Makrofaktu v Pravoníně, a to z důvodu, že naše běžně využívané prostory jsme museli uvolnit k větší obecní akci. Velice děkujeme panu řediteli Vratislavu Ondrákovi, že nám zdarma poskytl vhodné prostory k uspořádání našeho záměru.

Fotogalerie

Odborník z praxe Jiří Kotzot, který projektový den vedl spolu s pedagogem Lukášem Filipem zaznamenal:

Obecné postřehy:

Děti byly rozděleny do čtyř družstev tak, aby v nich byly rovnoměrně zastoupeny všechny věkové skupiny a obě pohlaví. V družstvech pak děti pracovaly pod vedením kapitánů, kteří měli činnost koordinovat. Při vysvětlování pravidel byli kapitáni upozorněni, že bez zapojení všech členů družstva se nedá úkol splnit ve stanoveném čase - to je mělo přimět ke spolupráci a důvěře k ostatním členům družstva, již měli plnit dílčí úkoly. V jednom družstvu se to povedlo výborně, v jednom velmi dobře (kapitán aktivně nezapojoval do práce jednu členku družstva, jež nebyla z jeho "okruhu známých"- ta se sice snažila pomáhat, ale její čas a schopnosti nebyly plně využity), v jednom družstvu se iniciativy chopil jiný člen družstva, jenž kapitána "nahradil", avšak v jednom družstvu došlo ke kolapsu, kdy polovina členů včetně kapitána rezignovala na veškerou aktivitu a jen pasivně dělala okrajové činnosti (vystřihování obrázků apod.).

Pravděpodobná příčina: Děti většinou jen pasivně seděly okolo stolu a pracovaly na úkolech.

Doporučení: Příště provést pokračování akce ve větších prostorách tak, aby družstva byla nucena "cestovat" od jednoho stanoviště ke druhému.

Postřehy k obsahu projektového dne:

Děti se seznámily se vznikem hry v šachy a postupně sledovaly její šíření po světě cca do 10. století. Postup zaznamenávaly do slepých map na základě map z atlasu světových dějin. Tento úkol byl splněn třemi družstvy (kromě družstva pasivního) výborně, až na drobné chybičky, způsobené zbytečnou snahou "o krásu" - v mapách se objevily i cesty, které nemohly v daném období a historických souvislostech existovat. Při "pochodu" šachů po světě děti z předložených obrázků vybíraly zvířata, jež žijí v dané lokalitě. Zde byla úspěšnost průměrná - objevily se pokusy umístit tygra do Afriky, ledního medvěda do Kyjevské Rusi, anakondu do Indie apod.

Doporučení: Vyslat signál do místní ZŠ - možná by stálo za úvahu, využít při výuce přírodopisu slepé mapy, do nichž by pedagog přes projektor
dokresloval oblasti výskytu zvířat, kterých se probíraná látka týká, včetně dostatečného množství "živých" fotografií (tj. z přirozeného prostředí, ne
pouze ze ZOO). To se týká i zeměpisu - ani jedno dítě nepoznalo gibraltarskou skálu a nevědělo, že tam žije jediný druh "evropských" opic (makak bezocasý).

Při sledování putování šachů se děti též seznámily s třemi hlavními světovými náboženstvími. O každém z nich již slyšely a znaly nějaké střípky, ale zde si vědomosti doplnily a uvedly v souvislosti. Přitom je překvapilo, že kromě islámu šachy zakazovalo i křesťanství, a naopak hinduismus je podporoval. Moc se jim však líbily historické kuriozity, spojené se zákazy šachu a tím, že sami duchovní (a to jak muslimové, tak i křesťané) zákaz porušovali.

Výsledkem práce družstev byla časová přímka, na níž bylo šíření šachu zachyceno. To splnila na výbornou všechna družstva.

Celkové hodnocení:

Celkově lze projektový den hodnotit jako úspěšný - děti si významně doplnily znalosti v předmětech dějepis, zeměpis a přírodopis, dozvěděly se
nové informace z předmětů český jazyk, cizí jazyk a geometrie a pocvičily se ve výtvarné výchově. Přitom si vše spojily v náležitých souvislostech
do jednotného celku.

Příští pokračování však bude dobré provést ve větších prostorách a "proházet" členy družstev i kapitány.

Splněny byly i cíle v oblasti průřezových témat a subtémat:
osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací schopnosti), výchova myšlení v evropských a světových souvislostech (objevujeme Evropu a svět), multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita), mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu).

Příště by však bylo dobré více se zaměřit na podněcování kapitánů a pasivních členů družstev k aktivní činnosti (např. využitím "asistentů"). Tolik Jiří Kotzot.

Moje postřehy:

Reflexe s dětmi probíhala v závěru projektového dne, kdy společně všichni v družstvu s odborníkem a pedagogy zhodnotili jednotlivé výkony a názory děti a jejich vysvětlení byly vzaty v potaz.

Velice děkuji všem dětem, které se projektového dne zúčastnily a zapracovaly na rozšíření svých vědomostí, které bez pochyby získaly a které zcela určitě v životě uplatní.

Projektového dne se zúčastnilo 17 dětí, které pracovaly ve 4 skupinách a nejlépe si se zadáním, úkoly a prezentací poradili: kapitán družstva Filip Vopálka, dále Vojtěch Vopálka, Adam Slavík a Veronika Žoudlíková.

Atmosféra byla výborná a vy ji hodnoťte z foteček.

Akce se mi velice líbila, pevně věřím, že děti nyní už vědí, jak další projektové dny budou vypadat, tak si s úkoly příště daleko lépe poradí, budou akčnější a také si v družstvu lépe zorganizují práci. Malou kaňkou je snad slabší výkon družstva, které se umístilo na 4. místě, tam byly rezervy velké, ovšem z nějakého důvodu nevyužité! Věřím, že se pro příště "pochlapí"!

Akce byla výborně zorganizována, vše bylo připraveno předem, za to děkuji především odborníkovi z praxe panu Jiřímu Kotzotovi a pak i Lukáši Filipovi, který byl pedagogem a akci organizoval. Musím konstatovat, že norma času, která je šablonou stanovena na přípravu, byla v tomto případě velice překročena a zabrala daleko více času. O to však byl projektový den kvalitnější. Přítomni byli další trenéři (pedagogové) šachu Vojtěch Filip, Marie Filipová a Miroslava Ondráková.

Dětem nic nechybělo, po celou dobu projektového dne se mohly doplňovat pitný režim, ke svačince měly tousty a i nějakou sladkost.

Zaznamenala: Marie Filipová

 

publikováno 3.12.2018
vytvořilo Anawe